Algemene voorwaarden Danscentrum Zwijsen

E-mail: info@danscentrumzwijsen.nl
Website: www.danscentrumzwijsen.nl

Definities

 1. Danscentrum Zwijsen: Sportcentrum Zwijsen V.O.F., gevestigd te Oss onder KvK nr. 16089493.
 2. Klant: degene met wie Danscentrum Zwijsen een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Danscentrum Zwijsen en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Danscentrum Zwijsen.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Danscentrum Zwijsen hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw.
 2. Alle prijzen die Danscentrum Zwijsen hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Danscentrum Zwijsen te allen tijde wijzigen. 
 3. Danscentrum Zwijsen heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 
 4. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Danscentrum Zwijsen prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 5. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Danscentrum Zwijsen op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Voor de stijldans en streetdance cursussen, dient de klant betalingen binnen de eerste drie weken van de cursus te hebben voldaan.
 2. Voor de Zumba, Bodylanguage en wedstrijdtraining koop je credits in de webshop van Danscentrum Zwijsen.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Indien de stijldans en/of streetdance cursus niet binnen de eerste drie weken is betaald, krijgt de klant een reminder.
 2. Bij een tweede reminder, mag de klant niet meer deelnemen aan de les, tot dat hij/zij het volledige cursusgeld heeft betaald.

Absentie klant

 1. Bij het afwezig zijn door ziekte, verhindering of vakantie aan de zijde van de deelnemer kunnen gemiste lessen niet worden ingehaald en komen volledig voor risico van de deelnemer.
 2. Betaalde contributies over deze periodes worden niet gerestitueerd.

Opschortingsrecht

 1. Indien het volgen van lessen of andere activiteiten wegens ziekte of blessure niet meer mogelijk is, dient de klant Danscentrum Zwijsen zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen en wordt het cursusgeld vanaf het moment van communicatie bevroren.
 2. Indien de klant niet meer kan terugkomen, vanwege langdurige ziekte of blessure, kijkt Danscentrum Zwijsen in overleg met de klant naar een gepaste oplossing.

Verantwoordelijkheid
De klant is zelf verantwoordelijk voor zijn meegebrachte spullen. Bij diefstal is Danscentrum Zwijsen niet verantwoordelijk.

Garantie
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Danscentrum Zwijsen enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Danscentrum Zwijsen voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. Danscentrum Zwijsen heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Danscentrum Zwijsen.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Danscentrum Zwijsen de betreffende bescheiden. 

Vrijwaring
De klant vrijwaart Danscentrum Zwijsen tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Danscentrum Zwijsen geleverde producten en/of diensten.

Wangedrag deelnemer
Danscentrum Zwijsen behoudt zich het recht voor om bij wangedrag of bij het overtreden van de huisregels door deelnemer zonder verdere opgave van redenen, deze voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd te schorsen, de toegang te ontzeggen en zo nodig te (laten) verwijderen. Zonder dat hierdoor een recht van restitutie wordt gecreёerd. Een en ander is uitsluitend ter beoordeling aan Danscentrum Zwijsen.

Klachten

 1. De klant dient een door Danscentrum Zwijsen geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Danscentrum Zwijsen daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 3. Consumenten dienen Danscentrum Zwijsen uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Danscentrum Zwijsen in staat is hierop adequaat te reageren. 
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Danscentrum Zwijsen gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Danscentrum Zwijsen.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Danscentrum Zwijsen ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Danscentrum Zwijsen een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Danscentrum Zwijsen verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Danscentrum Zwijsen

 1. Danscentrum Zwijsen is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Danscentrum Zwijsen aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Danscentrum Zwijsen is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Danscentrum Zwijsen aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Danscentrum Zwijsen vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Danscentrum Zwijsen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Danscentrum Zwijsen niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Danscentrum Zwijsen in verzuim is. 
 3. Danscentrum Zwijsen heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Danscentrum Zwijsen kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Danscentrum Zwijsen in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Danscentrum Zwijsen kan worden toegerekend in een van de wil van Danscentrum Zwijsen onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Danscentrum Zwijsen kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Danscentrum Zwijsen 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Danscentrum Zwijsen er weer aan kan voldoen. 
 4. Danscentrum Zwijsen is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel. 

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Danscentrum Zwijsen is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Danscentrum Zwijsen zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Danscentrum Zwijsen. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Danscentrum Zwijsen bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Danscentrum Zwijsen is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 01 februari 2022. Laatste keer gewijzigd op 14 december 2023.